Våre tjenester

Faktaundersøkelse:

Vi kan bistå i gjennomføringen av en faktaundersøkelse når påstand står mot påstand i en «mobbesak». En ryddig saksgang ivaretar begge partner og hjelper organisasjonen å gjennomrette et godt arbeidsmiljø. Faktaundersøkelse er anbefalt som metode av Arbeidstilsynet.

 

Mekling:

Ved arbeidskonflikter tilbys mekling som metode. En fordel ved å bruke en nøytral tredjepart på et tidlig stadium, er at partene får bistand til å sortere elementene i konflikten, herunder fakta, følelser, tolkninger og misforståelser. I konflikter opplever vi at begge parter opplever en lettelse ved å kunne snakke fortrolig med en nøytral tredjepart i separate møter, hvor temaet ikke er krav og rettigheter, men behov og erkjennelse. I en meklingstilnærming vil fokuset være nåsituasjonen og fremtiden, herunder partenes behov, muligheter og alternativer.

 

Lederstøtte:

Autoriserte psykologer tilbyr veiledning i forhold til å utvikle evnen til å trekke slutninger om mentale tilstander hos en selv og andre, på arbeidsplassen. Vi har særskilt kompetanse på relasjonelle prosesser, og hvordan skape endring og utvikling. Vi tilbyr også konkret lederstøtte i vanskelige personalsaker.

 

Terapi / veiledning:

Oppfølgning av ansatte

 

Solid Psykologkompetanse AS I Schiøtz gate 5, 4008 Stavanger I Telefon: +47 46 68 25 23 v/ Morten Wiig Bjorland post@solidpsyk.no

Copyright © All Rights Reserved